logo-new

Ενισχύσεις Φέροντος Οργανισμού

Αδιατάρακτη καθαίρεση Σκυροδέματος

Αποκαταστάσεις Διατηρητέων Κτηρίων

Επισκευές Βλαβών Σκυροδέματος

Μη καταστροφικός Έλεγχος Αντοχής

Μη καταστροφικός Έλεγχος Πυρόπληκτου Σκυροδέματος

 

Τα Έργα Σήμερα

CERS-WORKSΕδώ μπορείτε να δείτε έργα που έχει κατασκευάσει η CERS Structural Rehabilitation

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εφαρμογές - Video

youtube-cers

Έλεγχοι λίθινων & διατηρητέων κτηρίων

Η μεθοδολογία αποτίμησης της υφιστάμενης αντοχής κατασκευών από φέροντα στοιχεία λιθοδομής, παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα άλματα τόσο σε ερευνητικό όσο και σε μελετητικό – κατασκευαστικό φάσμα. Είναι δε ιδιαίτερα εξειδικευμένη και επαφίεται σε μεγάλο βαθμό στη δυνατότητα του Μηχανικού να γνωρίζει τις διαθέσιμες σήμερα μεθόδους αποτίμησης και κατάταξης των επιμέρους υλικών, να χειρίζεται τα στατικά μοντέλα προσομοίωσης με πεπερασμένα στοιχεία αλλά κυρίως να καταλαβαίνει σε βάθος τον ακριβή τρόπο λειτουργίας ενός παλαιού λιθόκτιστου κτίσματος.

Το τελευταίο στοιχείο γνώσης και εμπειρίας αποτελεί και το σημαντικότερο χαρακτηριστικό γνώρισμα μια επιτυχούς αποτίμησης και επέμβασης σε φέρουσες κατασκευές από λιθοδομή, αφού δεν είναι λίγα τα παραδείγματα ιδιαίτερα κοστοβόρων κατασκευών ενίσχυσης πέτρινων κτιρίων όπου στην ουσία το τελικό αποτέλεσμα καταλήγει στη πραγματικότητα να είναι περισσότερο επίφοβο (λόγο αγνοίας ή κυρίως ημιμάθειας) από το αρχικό κτίριο προ επισκευής.

Σύμφωνα με την εμπειρία τα τελευταία χρόνια της ομάδας Μηχανικών της CERS, το σημαντικότερο στοιχείο σε μια καταπονημένη πέτρινη κατασκευή είναι ότι η ίδια η δομή του φέροντος οργανισμού είναι ακανόνιστη. Οι λίθοι δε δύνανται να συμπεριφερθούν ως μια ομοιογενής κατασκευή όπως π.χ τα στοιχεία σκυροδέματος ή μορφοχάλυβα. Οι δε αστοχίες που παρουσιάζονται οφείλονται σε πλείστα αίτια όπου ο αναμορφωτής Μηχανικός οφείλει να καταλαβαίνει το αίτιο δημιουργίας τους και να συμπεραίνει τον τρόπο λειτουργίας του σκελετού επισημαίνοντας τα αδύναμα σημεία του.

Τα βασικά στοιχεία που αρχικά πρέπει να διαλευκανθούν είναι:

1. Το ακριβές πάχος της λιθοδομής και ο τρόπος κατασκευής των τοιχοποιιών, εάν δηλαδή είναι οι λεγόμενοι τρίστρωτοι τοίχοι (λίθος – κενό ή λιθοσύντριμμα ή λάσπη με άχυρο – λίθος) ή συμπαγείς χωρίς διάκενα

2. Η ύπαρξη ή μη διαφραγματικής λειτουργίας στη στέψη κάθε στάθμης (πλάκα από σκυρόδεμα ή ξύλινοι δοκοί σύσφιξης τοιχοποιιών)

3. Η ύπαρξη εσωτερικών ή εξωτερικών θολωτών περιοχών οροφής

4. Η διεύθυνση πιθανών ρηγματώσεων, η σχέση τους με τις γωνίες του κτιρίου και το βάθος έκτασής τους, εάν δηλαδή είναι διαμπερείς ή όχι.

5. Η ύπαρξη ξύλινης στέγης, και κυριότερα η ύπαρξη υλικού πλήρωσης (συνήθως χώμα) στο εσωτερικό της στέγης εάν αυτή δεν είναι εμφανής.

6. Ο τρόπος κατασκευής – τοποθέτησης των λίθων στις γωνίες του κτιρίου, το δέσιμο ή μη δηλαδή των λίθων στα γωνιακά σημεία και το μέγεθος των λίθων που ενδέχεται να διαφέρει από τον υπόλοιπο φέροντα οργανισμό


ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

Αποτελεί το βασικό υλικό συγκράτησης των λίθων, ομοιογένειας του εσωτερικού του φορέα και εξασφαλίζει την ομαλή μετάδοση των τάσεων στο σκελετό της κατασκευής.

Προ οιασδήποτε άλλης ενέργειας μέτρησης, μελέτης ή κατασκευής θα πρέπει να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος της χημικής σύστασης του συνδετικού κονιάματος (πετρογραφική ανάλυση) ώστε να είναι γνωστή η σημερινή μορφή του, να προσδιορίζονται οι ιδιότητές του αλλά κυρίως να γίνει σε μελλοντική περίπτωση εργασιών αποκατάστασης, η κατάλληλη επιλογή υλικού πλήρωσης στα σημεία που έχει πλέον εκλείψει.

Η ομάδα της CERS αντιμετωπίζοντας πλείστες τέτοιες περιπτώσεις, από απλά λίθινα κτίρια μεγάλης ηλικίας, έως διατηρητέες κατασκευές και προ ή μετά-Βυζαντινούς ναούς, είναι σε θέση να προτείνει το κατάλληλο είδος ενέματος πλήρωσης των διακένων της εκάστοτε λιθοδομής, είτε πρόκειται για απλό ένεμα μίξης τσιμέντου-νερού, είτε τριμερές ένεμα (λευκό τσιμέντο – θηραϊκή γη – ποζουλάνη) είτε συνθετικό προκατασκευασμένο ένεμα για αποκατάσταση μνημείων. Η επιλογή έχει να κάνει με τη θλιπτική αντοχή εκάστου είδους ενέματος και τη συμβατότητα αυτής με την υφιστάμενη κατασκευή.

ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ (Non Destructive Testing)

Πρακτικά δύο είναι τα στοιχεία εκείνα που μπορούν να μετρηθούν μη καταστροφικά. Το πρώτο είναι η επιφανειακή σκληρότητα των επιμέρους λίθων του σκελετού (κρουσιμέτρηση) και το δεύτερο είναι η ομοιογένεια των λιθοδομών και η ύπαρξη ή μη εσωτερικών ρηγματώσεων, φωλεών κ.λπ (υπερηχοσκόπηση - ενδοσκόπιση).
Στα πλαίσια των ελέγχων της CERS σε λίθινες κατασκευές, είθισται να αποκαλύπτονται τμήματα επιφάνειας περί το 1,00m2 έκαστο από τυχόν επικαλύψεις επιχρίσματος, να εφαρμόζονται οι άνωθι έλεγχοι στις αυτές περιοχές και να ακολουθεί η λεγόμενη ¨παθολογία¨ της λιθοδομής.